Suku Do Maubisse Villa Entrega Aihan Nesasidade Baziku Ne’ebe Hetan Apoiu Hosi Asosiasaun Estudante Municipiu Ainaro.

0
773 views

Xefe do suku maubisse villa entrega aihan nesasidade baziku ne’ebe hetan apoiu hosi asosiasaun estudante municipiu ainaro ba komunidade kbi’it laek ne’ebe hetan mos afeita ba iha dezastre naturais iha suku maubisse villa.

Hafoin de entrega apoiu hirak ne’e ba komunidade kbit laek no komunidade ne’ebe maka afeta ba iha inudasaun foin lalais ne’e,Xefe Suku Maubisse Villa Wilson Nivio Mendonca hateten, ida ne’e apoiu Solidaridade ne’ebe maka oferese hosi  Asosiasaun Estudante Munisipiu Ainari ASEMA. Tamba ne’e lori membru konsellu Suku Maubisse nia Naran  agradese ba iha apoiu hirak ne’e.

“Agradese ba Juventude Ainaro Liu hosi ASEMA ne’ebe maka apoiu ona komunidade Kbi’it laek no mos komunidade afetado Dezastre Natirais foin lalais ne’e. Tamba ne’e Lori Konsellu Suku Maubisse nia naran ami  agradese ba iha apoiu hirak ne’e.”

Iha fatin hanesan Komunidade Kbi’it laek Ne’ebe simu Apoiu ida Ne’e iha Maubisse Domingos Mendonca Nia Parte mos Agradese ba iha apoiu hirak ne’e ne’ebe maka oferese hosi ASEMA liu hosi Autoridade Suku Maubisse Villa.

“Ami agradese ba Suku tamba bele ajuda ami iha tempu situasaun difisil hanesan ne’e, tamba ami atu lao fali ba iha fatin do’ok mos la diak. Tamba ne’e ho Apoiu ne’ebe maka hosi Suku fo ami senti diak Itoan, ne’e bele ajuda ami.”

Alende ida ne’e mos Xefe do Suku husu ba komunidade ne’ebe hela iha Area leten Aldeia Ri-Liku atu  tau matan  lisuk ba kanu sira ne’ebe maka dada be’e mai iha Aldeia Villa Suku Maubisse nian.

Entertanto, Apoiu ida ne’e Oferese ba Komunidade Kbi’it laek Aldeia Ri-Liku.

Jornalista Milvia Mendonca

Editor Joaquim de Fatima Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments