SEKOMS Liu husi DNPDML Halao Surumutuk ho Jestor Radio Komunidade Sira.

0
351 views

SEKOMS Liu husi DNPDML Diresaun Nasional de Promoção e Dezenvolvimentu dos Media Locais DNPDML halao surumutuk ho Jestor Radio Komunidade Sira.

Surumutuk Ida Ne Halao Iha Salaun Enkontru Ministerio Telekomunikasaun  Dili  hodi  kolia kona ba programa radio no asina mos kontratu Fundus Transferensia Publiku Ba Radio Komunidade sira.

Iha Intervista  Jestor Radio Komunidade Tokodede Liquica Eduartu Expostu Hateten  Fundus Transferensia ne’ebe  aloka ba  tinan ne  prioridade liu ba programa ha’at  ne’ebe halao ona iha kada estasaun Radio Komunidade sira iha Timor Leste.

Joaquim de fatima Coutinho

Editor Moises da Silva Magno