Administrador Postu Maubisse Distribui Sasan Nesasidade Baziku Ne’ebe Hetan Apoiu Hosi Asia Fundation.

0
972 views

Administrador Postu Administrativo Maubisse Kuntinua Distribui Sasan Nesasidade Baziku Ne’ebe Hetan Apoiu Hosi Asia Fundation, Inklui Maubisse Oan Sira Ne’ebe Servisu Iha Inglatera.

Distribuisaun ida ne’e hodi oferese ba komunidade afetado Dezastre Naturais Suku Liurai.

Ba Radio komunidade Maubisse Mauloko Tersa ne’e Administrador Postu Administrativo Maubisse Luis Casimiro Lopes Hateten , sasan ne’ebe maka distibui ba maka hanesan  kulisaun,manta, sumasu no aihan ne’ebe maka oferese hosi Asia Fundation, Inklui mos fos sakas Sanolu Resin Lima (15) apoiu hosi Maubisse oan sira iha Iha Inglatera.Ho montante Osan dolares Rihun ida resin.

“Ohin ita halo distribuisaun ba suku Liuraii e total sasan ne’ebe haruka ba kulisaun, sumasu, sasan rahun apoiu sira ne’e husi ASIA FUNDATION  maibe fos sira ne’e mai husi Maubisse oan sira ne’ebe servisu iha inglatera sasan rahun hirak ne’e mai husi ASIA FUNDATION. Horseik iha fatubesi ohin iha suku Liurai fos ne’ebe fo dadauk ne’e mai husi Maubisse oan sira ne’ebe servisu iha Inglatera. Total osan ne’ebe sira haruka mai  ne’e Seribu duaratus Dolar.”

Wainhira trasporta sasan nesasidade Baziku hirak ne’e to’o ba iha  Suku Liurai, Xefe do Suku Liurai Antonio da Graca de Araujo Hateten, agradese ba apoiu hirak ne’ebe maka oferese ona hosi Asia Fundation, no Maubisse oan sira ne’ebe maka iha Inglatera ba komunidade afetado Dezastre Naturais Hamutuk uma kain Sanolu Resin Lima (15) iha Suku Liurai Postu Administrativo Maubisse Municipiu Ainaro.

“Primeiru agradese ba apoiu sira ne’ebe maka mai  husi ASIA FUNDATION ba komunidade sira ne’ebe mak heta Dezastre uma kain sanolu resin lima e apoiu hirak ne’ebe maka ASIA FOUNDATION fo maka hanesan kulisaun sumasu manta sabaun no sasan kiik balun e nune’e mos timor oan sira ne’ebe mak servisu iha estrangero sira mos iha hanon ida ba timor hetan dezastre  ne’ebe sira tau sira nia kontribuisaun hamutuk hodi haruka mos fos saka sanulu resin lima hodi apoiu ba komunidade sira ne’ebe mak hetan inundasaun.”

Xefe do Suku ne’e Kuntinua relata ema ne’ebe maka afeita ba iha Inudasaun Ne’ebe akontese iha suku Liurai rasik hamutuk uma kain Lina Nolu Resin maka seidauk hetan apoiu. Tamba ne’e xefe do Suku husu ba Governo Liu-Liu parte ne’ebe maka toma Konta kona ba Dezastre nian atu tau mos atensaun ba iha vitimas hirak ne’e. Tamba lista naran familia vitimas hirak ne’e submete ona ba iha parte konpetente.

Entertan Apoiu nesasidade baziku ne’ebe maka oferese hosi Asia Fundatio no Maubisse Oan sira iha Inglatera to ba iha Siku Liurai iha Loron 27 fulan Abril foin lalais ne’e.

Jornalista Augusto Alves de Carvalho

Editor Moises da Silva Magno

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments