PNTL Municipiu Ainaro No Covalima Halo Pasa Revista Relasiona Ho Serku Sanitario Nebe Aplika Ba Munisípiu Covalima No Bobonaro.

0
569 views

Komando PNTL Munisípiu Ainaro no Covalima kontinua orienta membro sira hodi halo passa revista ba movimentu transporte no passa revista neé halao iha área rai-mea tutun nebe baliza suai-munisípiu covalima  relasiona ho serku sanitario nebe aplika ba munisípiu covalima no bobonaro.

Segundo komendante pntl munisípiu ainaro suprendentendente asistente Mario Vitor da Costa hateten movimentasaun transporte iha área rai-mea tutun menus kompara ho antes no suprendentendente asistente mario vitor da costa konsidera komunidade kumpri duni regras serka sanitária nebe aplika.

Destakamentu pasa revista nebe halao iha rai mea tutun baliza entre suai ho ainaro hahu kedas hosi loron 17 fulan februario 2021 ate adata sei kontinua nafatin no iha loron dahulu halao destakamentu pasa revista  movimentasaun ba mai sei barak maibe ate agora movimentasaun menus kompara ho loron primeru signifika komunidade sira kumpri duni serku saniara nebe aplika ba munisipio covalima ho bobonaro” Hateten Mario Vitor da Costa Segundo komendante pntl munisípiu ainaro

Segundo komendante ne’e husu komunidade labele halo movimetasaun ba-mai covalima tamba komando pntl ainaro  sei taka provizóra dalan iha rai-mea tutun bajeia ba oreden hosi komando pntl  nasional mai iha komando pntl munisipio ainaro ligado hos serku sanitara nebe aplika ba munisipio covalima ho Bobonaro.

Komando munisipio ainaro atu informa mos ba komunidade hotu-hotu lilu komunidade afetadu hanesan suai nomos ba komunidade injeral  hanesan munisipio sira seluk atu ba iha suai temporarariamete ita nia movimentu sei suspede hodi taka dala rai meatutun baliza entre covalima no ainaro ligado ona ho serku sanitara nebe aplika iha covalima Hatenik Mario Vitor da Costa.

Enteratu uir  observasaun jornalista Radio Comunidade Maubisse Mauloko iha terrenu hatudu  pasa revista njebe halao iha raima tutun baliza entre suain ainaro halo pasa revista iha  tempu loron no kalan.

Jornalista     : Augosto alves de Carvalho

Editor tesk   : Juaquin de Fatima Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments