KONABA MAUBISSE

0
2,172 views

Posto Administrativu de Maubisse, hanesan mos posto administrative sira seluk iha Timor Letse, Posto Administrativu ho nia fatin no paisajem natureza ida ne’ebe estrateziku tebes, ema liu ba mai husi parte rai klaran sempre liu husi Maubisse, Maubisse ho nia kondisaun klima ida ke malirin no fresku tebes,  komunidade iha fatin ida ne’e mayoria mak agrikultor. Posto Administrativu de Maubisse hanesan Posto Administrativu de ida ne’ebe  hola parte iha Municipio Ainaro, ho nia populasaun barak liu kompara ho Posto Administrativu tolu seluk hanesan Posto Hatobulico, Ainaro no Hatudo, no Posto Administrativu de Maubisse ho nia total Populsaun hamutuk 26.000 ital abitantes.

Posto Administrativu de Maubisse kompostu husi 9 (sucos sia), Aldeia 62 (nenolu resin rua) ho nia populasaun barak liu kompara ho Posto Administrativu de tolu seluk iha Municipiu Ainaro. Hare husi parte edukasaun ho nia eskolsa hamutuk ruanulu resin tolu inklui ensino basiku hitu, ensinu sekundariu ida, escolar tekniku vokasional 2 (rua), ida iha Suco Horaquic no ida iha Suco Maulau, iha parte saude hospital referral 1 (ida), ho klinika 2 (rua) health pos 9 (sia), radio komunidade 1 (ida), sentru dezemvolvimentu emprezarial 1 (ida), igreja Maubisse nebe boot no furak tebes, armajen rejional 1 (ida), guest haouse, kampu fote boll nebe hetan apoiu husi governu, rede feto, Turismu komunitariu, grupu kokamau, ONG lubuk ida hanesan ONG MAHARU,  Parsik, Moris Rasik, Tubarai, BNCTL, sentru agrikultura nomo sei iha tan organizasaun seluk nebe esiste iha Maubisse,

Koalia kona ba agrikultura, no kultura mayoria komunidade iha Maubisse agrikultor no mayoria mos sei kaer metin ba kultura liga mos ho reliziaun katólika nebe esiste kleur ona iha Maubisse. Husi parte sira ne’e hotu hamahan-an iha Posto Administrativu de Maubisse nia mahan.

Posto Administrativu de Maubisse sai hanesan cidade ki’ik ida konhecido ho klima malirin no fresku tebes, hare husi parte turismu Maubisse iha mos hotel ida konhecidu mak hotel pouzada de maubisse, nomos fatin turismu sira nebe furak no atria tuirsmu local, nasional ho internasional mak hanesan, laletek Fleche, Rabilau, Balibo Ersali butin iha Lequitei, Suhurama, Fatuk iha Fatubessi, Lagoa Fatubessi, edi tutun no mos fatin turismu seluk nebe iha Maubisse hanesan Suco Liurai, ne’ebe ho nia paisajem mesak furak no atraitebes vijitante sira nia matan.

Hare ba riku soin ka rekursus naturais ne’ebe rai Maubisse iha mak hanesan, café, cha nebe lokaliza iha suco edi, koto, repolho, fehuk ropa, aifuan, no mos rekursus naturais sira seluk ne’ebe sei iha tan. Posto Administrativu de Maubisse nia visinhu sira nebe besik liu hanesan familia boot mak Posto Administrativu de Turiscai, Posto Administrativu de Hatobuilico, Posto Administrativu de Letefoho, Posto Administrativu de Lequidoe Aileu, Posto Administrativu Aileu Villa no Manufahi.

Iha vizinho sira ne’e mak halo belun diak no koopera hamutuk iha servisu publiku sira liu liuliu iha parte kultura, sempre iha ligasaun nebe besik tebes.

Mai nobun kaer liman hamutuk neon ida laran ida soe tiha odio laran moras no hanoin at sira, buka kria unidade, tamba unidade mak ita nia forsa katak ho unidade deit mak buat hotu sei bele lao nune’e bele dezemvolve Maubisse ho dezemvolvimentu nebe lais hodi bele lori Maubisse ba hasoru loron aban ne’ebe sei furak liu hodi dezemvolve Maubisse hanesan fatin seluk.

Hakerek husi : Jaoquim de Fatima Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments