Komunidade Suku Maubisse Vila Durante Tinan Sanulu Resin La Asesu Ba Be Mos

0
2,033 views

Komunidade suku maubisse villa durante tinan sanulu resin la asesu ba be mos, tamba besi sira ne’ebe kanaliza be husi be matan iha Aldeia Rileku mai maubisse villa kuaze ke at hotu.

Assunto be mos laos sai deit preokupasaun ba komunidade iha Suco MAubisse Villa, Maibe mos saipreokupasaun ba komunidade sira iha teritoriu Timor laran tomak, tamba ne’e iha surumtuk ne’ebe maka halao iha Sede Suku Maubisse Villa, autoridade local Posto Maubisse hamutuk ho PLAN Internasional ho PNDS, halao surumutuk hodi koalia konaba problema be mos ne’e hodi nune’e bele buka dalan hodi bele kanaliza be mos mai komunidade Suco MAubisse Villa.

Terca, 8/7/2020, Ba jornalista radio komunidade maubissemauloko, chefe suco maubisse villa wilson nivio mendonca, hateten katak liu hosi surumutuk ida ne’e  atu diskuti hamutuk ho komunidade sira kona prgrama nasional dezemvolvementu suku pnds ne’ebe maka prioridade liu ba kanalizasaun be’e mos iha Suku Maubisse Villa.

 chefe suku ne’e hatutan tan katak progrma dada be mos ida ne’e hetan apoia mos hosi agemjia plan internasional. Tuir planu de pois de kanalijasaun be mos ida ne’e iha maubisse vila sei forma mos ekipa ida hosi suku rasik hodi tau matan no halo manu tensaun be mos ne rasik iha maubisse vila.

Iha fatin hanesan Administrador Postu Administrativo Maubisse, Luis Casimiro Lopes, hateten nia parte mos rekoinese preokupasaun komunidade Suku Maubisse Villa nian ba be mos nebe durante ne’e sira la asesu, tamba iha tempo bailoron komunidade sira la asesu ba be mos/ tamba ne’e administrador mos agradese ba PLAN Internasional ministerio administrasaun estatal liu hosi programa pnds ne’ebe iha inisiativa apoia komunidade Suku Maubisse Vila liu hosi kanalizasaun be’e mos//

Total orsamentu hosi PNDS ba Suku Maubisse Vila ho montante $ 54.000 resin, orsamentu ida ne’e komunidade rasik mak sei jere no komunidade maka sai nain tuir mata dalan ne’ebe maka iha ona.

Jornalista: Moises Magno

Edit: Racom Maubisse

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments